Công ty TNHH MTV Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Bách Khoa - BK-Contech

GIỚI THIỆU CHUNG

giới thiệu
Công ty TNHH MTV Tư vấn & chuyển giao công nghệ Bách Khoa (BK-Contech) là đơn vị trực thuộc BK-Holdings

TIN TỨC

giới thiệu
Nằm trong định hướng phát triển cho phù hợp với giai đoạn mới, Công ty TNHH MTV Tư vấn & Chuyển giao công nghệ Bách Khoa

DỰ ÁN

giới thiệu
Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp Việt Nam" (VIIP) do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam

TUYỂN DỤNG

giới thiệu
Gần 300 sinh viên tham gia “Ngày hội tuyển dụng nhân sự CNTT 2014” đã được tự lựa chọn đến với các doanh nghiệp phù hợp