Ban điều hành

1. Ông Trịnh Xuân Anh - Giám đốc Công ty
Sinh năm 1976
Trình độ học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ.

2. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng phòng Tài chính tổng hợp.
Sinh năm 1976
Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

3. Ông Nguyễn Tiến Long - Trưởng phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ
Sinh năm 1976
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Cơ khí.

4. Ông Nguyễn Chí Hưng - Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh
Sinh năm 1977
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Cơ khí-Cơ điện tử.