Hội đồng thành viên

1. Ông Nguyễn Khắc Kiểm - Chủ tịch HĐTV
Trình độ học vấn: Tiến sỹ
2. Ông Đinh Văn Phong - Thành viên HĐTV
Trình độ học vấn: Giáo sư
3. Ông Trịnh Xuân Anh - Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty.
Trình độ học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ